Ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Uvjeti za pružanje usluga

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba – građanin (iznajmljivač – državljanin Republike Hrvatske i državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije).

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu za: sobe i studio apartmani, apartmani i kuće za odmor, kamp, kamp odmorište , kamp odmorište-robinzonski smještaj.

Iznajmljivač:

  • mora biti vlasnik objekta (soba, apartman ili kuća za odmor i sl.) ili vlasnik zemljišta za kamp
  • objekt u kojem će se pružati usluge treba ispunjavati minimalne uvjete i uvjete za kategoriju
  • građevina, odnosno objekt, treba ispunjavati uvjete „uporabljivosti“ građevine, prema Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19) – vidi Potrebni dokumenti – točka 4.

Opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju objekta, propisani su Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15; 121/16; 99/18; 25/19; 98/19), te općim dijelom Pravilnika i prilozima Pravilnika

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine, broj 9/16, 54/16 i 61/16, 69/17 I 120/19)

Iznimno, ako je u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, izdat će se privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu iznajmljivača za izdavanje rješenja o odobrenju, a najdulje do 31. prosinca 2024. godine, ako ispunjava propisane uvjete.

Iznimno, iznajmljivaču će se izdati privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, ako zahtjevu priloži izvršnu građevinsku dozvolu ili izvršno rješenje o izvedenom stanju građevine i ispunjava ostale propisane uvjete, a najdulje do 31. prosinca 2024. godine.

Potrebni dokumenti  

Za ishođenje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, stranka podnosi sljedeću dokumentaciju:

  1. zahtjev
  2. dokaz o državljanstvu RH, države članice Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije (preslika osobne iskaznice/putovnice)
  3. dokaz o vlasništvu objekta ili vlasništvu zemljišta za kamp (npr. izvadak iz zemljišne knjige, pisana suglasnost suvlasnika objekta (ako ima više suvlasnika), pisana suglasnost vlasnika objekta (ako zahtjev podnosi njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner, srodnik u ravnoj liniji ili član obitelji)
  4. dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19)
  5. dodatni dokumenti – ovisno o stanju prostora i opreme objekta (npr. Atesti – ispravnost električnih instalacija; ispravnost plinskih instalacija, zdravstvena ispravnost vode za piće), na zahtjev službene osobe.

Naknada

Upravna pristojba

- za rješenje – naplaćuje se upravna pristojba            70 HRK           9,29 EUR

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd