EU potvrda

EU potvrda

EU potvrda je potvrda koja se izdaje hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na tržištu država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

EU potvrda izdaje se:

1. fizičkim osobama koje obavljaju reguliranu profesiju sukladno fizičkim osobama koje obavljaju reguliranu profesiju sukladno Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj;

2. fizičkim osobama koje obavljaju nereguliranu profesiju;

3. fizičkim osobama obrtnicima;

4. pravnim osobama.

EU potvrdu izdaje nadležno tijelo na zahtjev podnositelja u roku od 15 dana od dana podnesenog urednog zahtjeva. Nadležno tijelo za izdavanje EU potvrde dužno je istu izdati bez naknade za podnositelja zahtjeva, odnosno, ne može od podnositelja zahtjeva tražiti plaćanje pristojbe ili naknadu drugih troškova.

 Nadležna tijela za izdavanje EU potvrde su:

a) za fizičke osobe potvrde izdaju nadležne komore, agencije, strukovne organizacije, središnja tijela državne uprave te uredi državne uprave u županijama, koje su osobu upisale u registar, odnosno evidenciju;

b) za fizičke osobe koje se bave reguliranom profesijom, a ne postoji odgovarajući registar, odnosno evidencija, potvrde izdaju tijela koja su posebnim propisima ovlaštena za provođenje postupka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, odnosno središnja tijela državne uprave u čijem su djelokrugu rada određene regulirane profesije;

c) za pravne osobe potvrde izdaje Hrvatska gospodarska komora;

d) za fizičke osobe obrtnike potvrdu izdaju mjesno nadležno upravno tijelo županije, gdje je obrt upisan, odnosno registriran;

e) za fizičke osobe koje se bave nereguliranom profesijom, potvrdu izdaje ministarstvo nadležno za rad.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd