Službena mrežna stranica Sisačko-moslavačke županije

 • 044 500 330

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo obavlja upravne i stručne poslove u području obrazovanja, osnovnog i srednjeg školstva, predškolskog odgoja i naobrazbe, znanosti, kulture, tehničke kulture, športa, civilnog društva i nacionalnih manjina.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

 • planiranje, organiziranje i financiranje djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva i predlaganje mjera unaprjeđenja obrazovnog sustava,
 • obavljanje financijsko administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba u obrazovnim ustanovama kojih je osnivač Županija,
 • organizaciju postupka i izradu akata za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola,
 • prati stanje u području osnovnog i srednjeg školstva i predlaže mjere unaprjeđenja obrazovnog sustava,
 • obavljanje stručnih, savjetodavnih i drugih poslova u nadležnosti Županije kao osnivača osnovnih i srednjih škola,
 • provodi postupak vezano uz dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentskih stipendija, te drugih potpora u cilju podizanja razine obrazovanja,
 • izradu akata i predlaganje mjera za rješavanje pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, osobito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova,
 • obavljanje stručnih poslova i praćenje stanja te predlaganje mjera u području kulture, tehničke kulture i športa u Županiji, 
 • suradnju s nadležnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i udrugama iz područja kulture, tehničke kulture i športa te sudjelovanje u organiziranju kulturnih i športskih manifestacija od interesa za Županiju,
 • praćenje, izrade te podnošenje izvješća o provođenju mjera nacionalnih strategija i planova iz djelokruga upravnog odjela,
 • suradnja s udrugama civilnog društva i koordiniranje poslova u svezi sufinanciranja rada udruga kada obavljaju poslove od interesa za opće dobro,
 • poslove nacionalnih manjina, suradnja s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina i poslovi koji se odnose na ostvarivanje ljudskih prava,
 • izrada nacrta akata iz djelokruga Upravnog odjela,
 • stručne i administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima i aktima Županije osnivaju za područja iz djelokruga Upravnog odjela,
 • sudjelovanje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:
- obavljanje nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića; utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama, te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama; utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika; izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik; obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u osnovnim i srednjim školama, te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova; donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci; izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja; vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme; raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati; utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih,
- utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta.

DOKUMENTI


2023. godina

 

12.1.2023.

2022. godina

 

20.12.2022.

7.12.2022.

Odluka o dodjeli stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2022/2023. godine.

Odluka o dodjeli stipendija redovitim studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2022./2023. 

Uputa kandidatima koji su ostvarili pravo na stipendiju

28.11.2022.

Odluka o isplati jednokratnih novčanih pomoći redovitim studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2022./2023.

16.11.2022.

Odluka o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Sisak, Sisak za ishođenje odobrenja za pokretanje novog obrazovnog programa - kemijski tehničar

15.11.2022.

Sisačko-moslavačka županija 15. studenog 2022. godine objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije. Županijski savjet mladih, kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine, ima cilj aktivnog uključivanja mladih u javni život.
Kandidature za članove i njihove zamjenike Županijskog savjeta mladih SMŽ ističu: udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj, te neformalne skupine mladih. Prijavljeni kandidati mogu biti osobe u dobi od 15 do 30 godina života, s prebivalištem ili boravištem na području Sisačko-moslavačke županije.

14.11.2022.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o usvajanju prijedloga Statuta Kulturno-povijesnog centra SMŽ

10.11.2022.

Odluka o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Sisak, Sisak za ishođenje odobrenja o pokretanju obrazovnog programa – kemijski tehničar

9.11.2022.

Odluka o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Kutina za ishođenje odobrenja novog programa obrazovanja CNC operater/ka za šk. god. 2023./24.

Odluka o davanju suglasnosti SŠ Glina o uvođenju novih programa obrazovanja za šk. god. 2023./24.

Odluka o davanju suglasnosti osnivača na odluku školskog odbora OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani – projekt „Istražujući raSTEMo“

Odluka o davanju suglasnosti osnivača na odluku školskog odbora OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani – projekt „Istražujući raSTEMo“

Odluka o davanju suglasnosti osnivača na odluku školskog odbora OŠ Josipa Kozarca, Lipovljani – projekt „Istražujući raSTEMo“

20.10.2022.

Odluka o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Kutina, Kutina za ishođenje odobrenja novog programa obrazovanja CNC-operater/CNC-operaterka za školsku godinu 2023./2024.

18.10.2022.

Odluka o davanju suglasnosti SŠ Tina Ujevića Kutina, Kutina za uvođenje novog programa obrazovanja za školsku godinu 2023./2024. - komercijalist

17.10.2022.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima/icama s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2022/23.

NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2022./2023

12.10.2022.

Odluka o davanju suglasnosti Učeničkom domu Kutina za formiranje IV odgojne skupine

Odluka o davanju suglasnosti Učeničkom domu Kutina za donošenje Cjenika za pružanja usluga smještaja i prehrane za vanjske korisnike u Učeničkom domu – Kutina

11.10.2022.

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2022./2023.

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2022./2023.

10.10.2022.

Odluka od davanju suglasnosti OŠ Josipa Kozarca Lipovljani, Lipovljani po nižem iznosu naknade

Odluka od davanju suglasnosti OŠ Josipa Kozarca Lipovljani, Lipovljani na Odluku školskog odbora

Odluka od davanju suglasnosti OŠ Josipa Kozarca Lipovljani, Lipovljani na postupak jednostavne nabave predmeta nabave Vanjski stručnjak za upravljanje projektom „Istražujući raSTEMo“

Odluka od davanju suglasnosti OŠ Josipa Kozarca Lipovljani, Lipovljani na Odluku školskog odbora

Odluka od davanju suglasnosti OŠ Josipa Kozarca Lipovljani, Lipovljani na Odluku školskog odbora

30.9.2022.

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi SMŽ za 2023. godinu

29.9.2022.

0BAVIJEST REDOVNIM STUDENTIMA O PRIJEVOZU ŽELJEZNICOM

20.9.2022.

SUBVENCIJA PRIJEVOZA ZA REDOVITE STUDENTE S PODRUČJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

ODLUKA o sufinanciranju prijevoza autobusom za redovite studente s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2022./2023.

6.9.2022.

Upravni odbor Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko – moslavačke županije vrednovao je pristigle prijave i na sjednici održanoj 14. srpnja 2022., usvojio Odluku o dodjeli godišnje nagrade Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2020./2021.

29.7.2022.

19.7.2022.

15.7.2022.

7.7.2022.

5.7.2022.

4.7.2022.

27.5.2022.

13.5.2022.

11.5.2022.

4.4.2022.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi SMŽ za 2022. godinu

10.3.2022.

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja SMŽ

Natječaj za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola s područja SMŽ


9.3.2022.


25.2.2022.

23.2.2022.

19.1.2022.

 • I ove godine prijave se vrše prosljeđivanjem elektroničkog obrasca (on line prijavnica).
 •  NAPOMENA: Nakon ispunjavanja on-line obrasca (prijavnica) sukladno uputama prijavitelj je dužan ispisati obrazac na papir, vlastoručno ga potpisati i poslati na adresu u natječajnom roku


 • I ove godine prijave se vrše prosljeđivanjem elektroničkog obrasca (on line prijavnica).
 • NAPOMENA: Nakon ispunjavanja on-line obrasca (prijavnica) sukladno uputama prijavitelj je dužan ispisati obrazac na papir, vlastoručno ga potpisati i poslati na adresu u natječajnom roku

17.1.2022.

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi SMŽ za 2022. godinu (udruge u kulturi)

17.1.2022.

Odluka o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane u Učeničkom domu Srednje škole Novske

 

ARHIVA DOKUMENATA

 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

zpd
 

facebook1