Prometna djelatnost

Prometna djelatnost

Licencije za obavljanje prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu i autotaksi prijevoz

Pravna ili fizička osoba - obrtnik smije obavljati djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu ako je upisana u sudski, odnosno obrtni registar za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza i ako posjeduje licenciju za unutarnji prijevoz koju izdaje ovaj nadležni Upravni odjel za slijedeće vrste prijevoza:

- javni prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu

- javni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu

- posebne oblike prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu i

- autotaksi prijevoz.

Licencija se izdaje na razdoblje od deset godina.

Prijevoznik koji ima licenciju Zajednice, odnosno Europske unije za određenu vrstu prijevoza ne treba imati licenciju za tu vrstu unutarnjeg prijevoza, nego unutarnji prijevoz obavlja temeljem odgovarajuće licencije Zajednice.

Licenciju za unutarnji prijevoz može dobiti fizička osoba - obrtnik ili pravna osoba ako:

1. ima dobar ugled

2. ima financijsku sposobnost

3. ispunjava uvjet stručne osposobljenosti

4. ispunjava uvjet tehničke sposobnosti tako da je vlasnik najmanje jednog registriranog motornog vozila za pojedine vrste prijevoza za koju vrstu prijevoza traži licenciju, ili ako ima pravo na upotrebu tog vozila na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu, ugovora o podzakupu ili ugovora o najmu

5. ispunjava uvjet da ne postoji dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje potvrdom ne starijom od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije i

6. ima poslovni nastan, odnosno sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Potrebni dokumenti za izdavanje licencije za obavljanje prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu

1. financijska sposobnost prijevoznika - Smatra se da financijsku sposobnost ima domaći prijevoznik ako ima na raspolaganju imovinu u visini od najmanje 9000 EUR za prvo vozilo te 5000 EUR za svako sljedeće vozilo, računajući u kunskoj protuvrijednosti, prema važećem tečaju Europske središnje banke (ECB) objavljenom u Službenom listu Europske unije. Iznimno, za ishođenje licencije za obavljanje prijevoza putnika vozilima koja osim sjedala vozača imaju najviše osam sjedala (osobni automobili kategorije M1) smatra se da domaći prijevoznik ima financijsku sposobnost ako na raspolaganju ima imovinu u visini od najmanje 3000 EUR za prvo vozilo te 1500 EUR za svako sljedeće vozilo, računajući u kunskoj protuvrijednosti, prema važećem tečaju Europske središnje banke (ECB) objavljenom u Službenom listu Europske unije. Financijska sposobnost dokazuje se jednim od sljedećih dokumenata:

- izvodom iz odgovarajućeg registra, iz kojeg je razvidna visina osnivačkog kapitala,

- preslikom bilance stanja koju je prijevoznik za proteklu godinu podnio poreznom tijelu,

- popisom pojedinih osnovnih sredstava, uključujući i troškove nabave ili uplate za vozila, poslovni prostor, uređaje i opremu,

- ispravom o vlasništvu neopterećenih nekretnina,

- ugovorom o namjenski vezanom depozitu u banci

- garancijom banke ili druge financijske institucije kojom se daje jamstvo za dobro poslovanje prijevoznika za razdoblje važenja garancije u visini od najmanje 9000 EUR za prvo vozilo te 5000 eura za svako sljedeće vozilo, računajući u kunskoj protuvrijednosti, prema važećem tečaju Europske središnje banke (ECB), odnosno u visini od najmanje 3000 EUR za prvo vozilo te 1500 EUR za svako sljedeće vozilo za ishođenje licencije za obavljanje prijevoza putnika vozilima koja osim sjedala vozača imaju najviše osam sjedala (osobni automobili kategorije M1) – napomena: bankom i drugom financijskom institucijom, u smislu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, smatraju se banke koje su dobile dozvolu Hrvatske narodne banke za izdavanje garancija na području Republike Hrvatske, sukladno zakonu kojim se uređuje bankarstvo, odnosno poslovanje društava za osiguranje,

- potvrdom o raspoloživim novčanim sredstvima ili

- policom osiguranja imovine na odgovarajući iznos;

2. uvjet stručne osposobljenosti dokazuje se jednim od sljedećih dokumenata:

- preslikom potvrde o položenom stručnom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ili preslikom diplome o stečenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi ili odgovarajućoj stručnoj spremi sukladno posebnim propisima kojima se regulira visoko obrazovanje cestovnog prometnog smjera ukoliko je podnositelj zahtjeva fizička osoba – obrtnik (sve na ime fizičke osobe – obrtnika),

- preslikom potvrde o položenom stručnom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ili preslikom diplome o stečenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi ili odgovarajućoj stručnoj spremi sukladno posebnim propisima kojima se regulira visoko obrazovanje cestovnog prometnog smjera i preslikom ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje da je stručno osposobljena fizička osoba temeljem tog ugovora o radu zaposlena kod podnositelja zahtjeva fizičke osobe – obrtnika ili podnositelja zahtjeva pravne osobe,

- preslikom potvrde o položenom stručnom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ili preslikom diplome o stečenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi ili odgovarajućoj stručnoj spremi sukladno posebnim propisima kojima se regulira visoko obrazovanje cestovnog prometnog smjera i preslikom ugovora kojim se dokazuje da je podnositelj zahtjeva fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba sklopio ugovor o obavljanju poslova upravitelja prijevoza s fizičkom osobom koja je stručno osposobljena (sve na ime te fizičke osobe),

- preslikom ugovora o obavljanju poslova upravitelja prijevoza kojeg je podnositelj zahtjeva fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba sklopio s drugom pravnom osobom koja ima zaposlenu osobu koja je stručno osposobljena, u privitku kojeg ugovora mora biti priložena preslika potvrde o položenom stručnom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ili preslika diplome o stečenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi ili odgovarajućoj stručnoj spremi sukladno posebnim propisima kojima se regulira visoko obrazovanje cestovnog prometnog smjera, te preslika ugovora o radu kojim se dokazuje da je stručno osposobljena fizička osoba temeljem tog ugovora o radu zaposlena kod pravne osobe koja temeljem ugovora s podnositeljem zahtjeva za izdavanje licencije obavlja poslove upravitelja prijevoza;

3. uvjet tehničke sposobnosti prijevoznika – dokazuje se preslikama prometnih dozvola, odnosno ugovora o leasingu ili ugovora o zakupu vozila, za svako vozilo kojim će se obavljati djelatnost javnog cestovnog prijevoza;

4. uvjet nepostojanja duga za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – dokazuje se potvrdama nadležnih tijela da ne postoji dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – potvrda ne smije biti starija od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije;

5. poslovni nastan, odnosno sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj – dokazuje se na sljedeći način:

- za podnositelja zahtjeva fizičku osobu – obrtnika: preslikom obrtnice iz koje je vidljivo prebivalište podnositelja zahtjeva na području Republike Hrvatske

- za podnositelja zahtjeva pravnu osobu – preslikom izvoda iz odgovarajućeg registra iz koje je vidljivo sjedište podnositelja zahtjeva na području Republike Hrvatske;

6. dokaz o uplati upravne pristojbe.

Potrebni dokumenti za izdavanje licencije za obavljanje autotaksi prijevoza putnika

1. preslika važeće police osiguranja svih putnika u vozilu kojim se obavlja autotaksi prijevoz, a koja je sklopljena sukladno posebnom propisu kojim se reguliraju obvezna osiguranja u cestovnom prometu (predmetna polica može biti sklopljena u okviru police obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ili kao zasebna polica osiguranja od prijevozničke odgovornosti);

2. uvjet stručne osposobljenosti - dokazuje se jednim od sljedećih dokumenata:

- preslikom potvrde o položenom stručnom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ili preslikom diplome o stečenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi ili odgovarajućoj stručnoj spremi sukladno posebnim propisima kojima se regulira visoko obrazovanje cestovnog prometnog smjera ukoliko je podnositelj zahtjeva fizička osoba – obrtnik (sve na ime fizičke osobe – obrtnika),

- preslikom potvrde o položenom stručnom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ili preslikom diplome o stečenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi ili odgovarajućoj stručnoj spremi sukladno posebnim propisima kojima se regulira visoko obrazovanje cestovnog prometnog smjera i preslikom ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje da je stručno osposobljena fizička osoba temeljem tog ugovora o radu zaposlena kod podnositelja zahtjeva fizičke osobe – obrtnika ili podnositelja zahtjeva pravne osobe,

- preslikom potvrde o položenom stručnom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ili preslikom diplome o stečenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi ili odgovarajućoj stručnoj spremi sukladno posebnim propisima kojima se regulira visoko obrazovanje cestovnog prometnog smjera i preslikom ugovora kojim se dokazuje da je podnositelj zahtjeva fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba sklopio ugovor o obavljanju poslova upravitelja prijevoza s fizičkom osobom koja je stručno osposobljena (sve na ime te fizičke osobe),

- preslikom ugovora o obavljanju poslova upravitelja prijevoza kojeg je podnositelj zahtjeva fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba sklopio s drugom pravnom osobom koja ima zaposlenu osobu koja je stručno osposobljena, u privitku kojeg ugovora mora biti priložena preslika potvrde o položenom stručnom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza ili preslika diplome o stečenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi ili odgovarajućoj stručnoj spremi sukladno posebnim propisima kojima se regulira visoko obrazovanje cestovnog prometnog smjera, te preslika ugovora o radu kojim se dokazuje da je stručno osposobljena fizička osoba temeljem tog ugovora o radu zaposlena kod pravne osobe koja temeljem ugovora s podnositeljem zahtjeva za izdavanje licencije obavlja poslove upravitelja prijevoza;

Napomena: poslove upravitelja prijevoza može temeljem ugovora obavljati i pravna osoba.

3. uvjet tehničke sposobnosti prijevoznika – dokazuje se preslikama prometnih dozvola, odnosno ugovora o leasingu, ugovora o zakupu vozila, ugovora o podzakupu vozila i sl., za svako vozilo kojim će se obavljati djelatnost autotaksi prijevoza;

Napomena: Osobni automobil kategorije M1 namijenjen za autotaksi prijevoz ne smije biti stariji od sedam godina, a od 1. siječnja 2021. godine ne smije biti stariji od pet godina, što znači da modelska godina sadržana u VIN oznaci ne smije biti manja od godine u kojoj se obavlja prijevoz umanjeno za šest godina, a od 1. siječnja 2021. godine umanjeno za četiri godine;

4. uvjet nepostojanja duga za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – dokazuje se potvrdama nadležnih tijela da ne postoji dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – potvrda ne smije biti starija od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije;

5. poslovni nastan, odnosno sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj – dokazuje se na sljedeći način:

- za podnositelja zahtjeva fizičku osobu – obrtnika: preslikom obrtnice iz koje je vidljivo prebivalište podnositelja zahtjeva na području Republike Hrvatske;

- za podnositelja zahtjeva pravnu osobu – preslikom izvoda iz odgovarajućeg registra iz koje je vidljivo sjedište podnositelja zahtjeva na području Republike Hrvatske;

6. dokaz o uplati upravne pristojbe.

Dokaz da prijevoznik ima dobar ugled i rješenje o upisu djelatnosti prijevoza u cestovnom prometu u sudski, odnosno obrtni registar izdavatelj licencije pribavlja po službenoj dužnosti.

Naknada

Upravna pristojba

- za izdavanje licencije za obavljanje unutarnjeg cestovnog prijevoza   u iznosu od 92,91 EUR,

- za izdavanje izvoda licencije za obavljanje unutarnjeg cestovnog prijevoza za pojedino vozilo sukladno  u iznosu   4,65 EUR

 

Napomena: obveza uplate upravne pristojbe za izdavanje licencije i za izdavanje izvoda licencije nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjevu podnositelja.

 

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete, izdavatelj licencije izdaje rješenje o licenciji za obavljanje prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu te dostavlja podnositelju zahtjeva izvornik i potreban broj izvoda iz licencije za svako vozilo. Podnositelju zahtjeva za licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza koji ispunjava propisane uvjete izdaje se samo izvornik licencije.

Danom dostave licencije domaći prijevoznik može započeti obavljati one vrste prijevoza putnika ili tereta koji su navedeni u licenciji. Danom dostave izvoda iz licencije domaći prijevoznik može započeti obavljati prijevoz onim vozilom na koje izvod iz licencije glasi. Prilikom obavljanja prijevoza u cestovnom prometu, odnosno tijekom vožnje vozač domaćeg prijevoznika dužan je u vozilu imati izvod iz licencije za unutarnji prijevoz.

Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje ili obnovu licencije, izdavatelj licencije će zahtjev odbiti rješenjem protiv kojega se može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za promet.

Prilikom podnošenja zahtjeva za obnovu licencije prijevoznik je dužan dokazati da ispunjava uvjete za dobivanje licencije za unutarnji prijevoz. Zahtjev za obnovu licencije se podnosi najmanje dva mjeseca prije njenog isteka.

Domaći prijevoznik dužan je obavijestiti izdavatelja licencije o svakoj promjeni podataka na temelju kojih je licencija izdana, u roku od osam dana od dana promjene, pisanim ili elektroničkim putem. U slučaju promjene podataka izdaje se nova licencija. Do izdavanja nove licencije vrijedi postojeća licencija. Nova licencija izdaje se domaćem prijevozniku nakon vraćanja važeće licencije i izdanih izvoda iz licencije, koju se ukida zbog promjene podataka.

Evidenciju vozila kojima obavlja autotaksi prijevoz putnika i sve promjene u toj evidenciji prijevoznik je dužan prijaviti izdavatelju licencije u roku od osam dana od dana nastanka promjene u evidenciji ili od dana izdavanja licencije.

Domaći prijevoznik koji prestane obavljati djelatnost prijevoza dužan je o tome obavijestiti izdavatelja licencije najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti.

Propisi:

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza (Narodne novine, broj 50/18)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Narodne novine, broj 50/18, 56/19)

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za promet.

 

Licencija za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu

Agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu su poslovi posredovanja prilikom zapošljavanja prijevoznih kapaciteta prijevoznika u prijevozu putnika i tereta u ime i za račun prijevoznika te poslovi prodaje karata u ime i za račun prijevoznika u javnom linijskom autobusnom prijevozu putnika na organiziranim prodajnim mjestima, ako ih ne obavlja autobusni kolodvor, kao i poslovi ishođenja dozvola za obavljanje izvanrednih prijevoza te organizacije pratnji izvanrednih prijevoza na području Republike Hrvatske.

Agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu može obavljati pravna ili fizička osoba - obrtnik koja je registrirana za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu i koja ima licenciju za tu djelatnost. Licenciju za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu izdaje Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prema sjedištu/prebivalištu prijevoznika, kao nadležno tijelo.

Odredbe Zakona o prijevozu u cestovnom prometu  o postupku i načinu izdavanja i ukidanja licencije za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza na odgovarajući način primjenjuju se i na izdavanje i ukidanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti.

Licenciju za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu može dobiti fizička osoba - obrtnik ili pravna osoba ako ima:

1. upisanu agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu u sudski ili obrtni registar

2. dobar ugled

3. poslovni prostor s istaknutom tvrtkom na ulazu, koji je primjeren za poslovanje, potpuno odvojen od stambenog prostora i koji omogućava nesmetano obavljanje djelatnosti agenta u cestovnom prijevozu i

4. sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu: agent u cestovnom prijevozu dužan je kod osiguravatelja u Republici Hrvatskoj ili kod osiguravatelja u državi članici Europske unije sklopiti i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem agencijske djelatnosti mogao prouzročiti prijevozniku, naručitelju prijevoza ili trećoj osobi - najniža osigurana svota za štetu ne može biti manja od 19.908,42 EUR po jednom štetnom događaju, odnosno 99.542,11 EUR za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini.

Potrebni dokumenti za izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu

1. dokaz vlasništva ili zakupa poslovnog prostora - izvadak iz zemljišnih knjiga ili ugovor o zakupu + dokaz vlasništva poslovnog prostora zakupodavca

2. preslika ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu

Dokaz da agent u cestovnom prometu ima dobar ugled i rješenje o upisu agencijske djelatnosti u sudski, odnosno obrtni registar izdavatelj licencije pribavlja po službenoj dužnosti.

Naknada

- za izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu  u iznosu 139,36 EUR.

Napomena: obveza uplate upravne pristojbe za izdavanje licencije nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjevu podnositelja.

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • – izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe

 Ako podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete, izdavatelj licencije izdaje rješenje o licenciji za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu.

Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje licencije, izdavatelj licencije će zahtjev odbiti rješenjem protiv kojega se može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za promet.

Propisi:

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza (Narodne novine, broj 50/18)

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za promet.

Licencije za obavljanje kolodvorskih usluga:

A. Licencija za obavljanje kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima

Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima može obavljati pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i koja ima u vlasništvu ili u zakupu objekt autobusnog kolodvora te koja ima licenciju za obavljanje te djelatnosti. Licenciju izdaje Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prema sjedištu/prebivalištu prijevoznika, kao nadležno tijelo. Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga može se obavljati neprekidno tijekom cijele godine ili u određenom vremenskom razdoblju tijekom godine, o čemu je autobusni kolodvor dužan pisanim putem obavijestiti izdavatelja licencije i to javno objaviti, obvezno putem svojih mrežnih (web) stranica te putem ostalih kanala informiranja.

Pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru dužan je na svim medijima koje koristi za objavljivanje informacija o voznim redovima autobusa objavljivati sve vozne redove svih prijevoznika koji koriste autobusni kolodvor i o tome davati informacije i prodavati vozne karte bez diskriminacije.

Pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru dužan je imati vlastitu mrežnu (web) stranicu koju je dužan redovito ažurirati i na kojoj je dužan imati prikaz svih važećih voznih redova i svih ostalih informacija relevantnih za pravodobno i potpuno informiranje putnika.

Uvjeti za dobivanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima su:

1. upisana djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima u sudski ili obrtni registar,

2. vlasništvo ili zakup objekta autobusnog kolodvora

3. dobar ugled

4. stručna osposobljenost osobe odgovorne za obavljanje kolodvorske djelatnosti

5. opremljenost autobusnog kolodvora sukladno Pravilniku o kategorizaciji autobusnih kolodvora („Narodne novine“ broj 52/14) – utvrđuje se po službenoj dužnosti očevidom. 

Potrebni dokumenti za izdavanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima

1. dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima – rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar, odnosno obrtnica

2. dokaz vlasništva ili zakupa objekta autobusnog kolodvora - izvadak iz zemljišnih knjiga ili ugovor o zakupu + dokaz vlasništva zakupodavca

3. stručna osposobljenost - uvjerenje o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti ili preslika diplome o stečenoj VSS ili VŠS cestovnog prometa.

Dokaz da pružatelj kolodvorskih usluga na autobusnom kolodvoru ima dobar ugled izdavatelj licencije pribavlja po službenoj dužnosti.

B. Licencija za obavljanje kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima

Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima može obavljati pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima u vlasništvu ili zakupu objekt teretnog kolodvora te koja ima licenciju za obavljanje te djelatnosti. Licenciju izdaje ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa.

Uvjeti za dobivanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima su:

1. upisana djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima u sudski ili obrtni registar,

2. vlasništvo ili zakup objekta teretnog kolodvora

3. dobar ugled

4. stručna osposobljenost osobe odgovorne za obavljanje kolodvorske djelatnosti

5. odgovarajuća površina za parkiranje vozila, u skladu s posebnim propisom, u vlasništvu ili najmu

6. prostor i mehanizacija za pretovar tereta

7. prostor za skladištenje tereta

8. povezanost kolodvora s najmanje još jednom prometnom granom, osim cestovne i

9. prostor za carinske, otpremničke i agencijske poslove.

Potrebni dokumenti za izdavanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima

1. dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima – rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar, odnosno obrtnica

2. dokaz vlasništva ili zakupa objekta teretnog kolodvora - izvadak iz zemljišnih knjiga ili ugovor o zakupu + dokaz vlasništva zakupodavca

3. stručna osposobljenost - uvjerenje o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti ili preslika diplome o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi, sukladno posebnim propisima

4. uvjeti od točke 5. – 9. dokazuju se odgovarajućim ugovorom ili dokazom vlasništva – izvadak iz zemljišne knjige ili ugovor o zakupu ili najmu, a utvrđuje ih izdavatelj licencije po službenoj dužnosti očevidom.

Dokaz da pružatelj kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima ima dobar ugled izdavatelj licencije pribavlja po službenoj dužnosti.

Naknada

Upravna pristojba

- za izdavanje licencije za obavljanje kolodvorskih usluga   u iznosu od 139,36 EUR

Napomena: obveza uplate upravne pristojbe za izdavanje licencije nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjevu podnositelja.

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava propisane uvjete, izdavatelj licencije izdaje rješenje o licenciji za obavljanje kolodvorskih usluga.

Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava propisane uvjete za izdavanje licencije, izdavatelj licencije će zahtjev odbiti rješenjem protiv kojega se može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za promet.

 Propisi:

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza (Narodne novine, broj 50/18)

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog tijela može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za promet.

Prijava prijevoza za vlastite potrebe u unutarnjem cestovnom prometu

Prijevoz za vlastite potrebe je prijevoz osoba ili tereta koji obavljaju fizičke osobe - obrtnici ili pravne osobe kao logističku potporu svojoj osnovnoj djelatnosti, pri čemu je osnovnu djelatnost nemoguće obavljati bez tog prijevoza, a prijevozna djelatnost je samo pomoćna djelatnost te osobe u obavljanju glavne djelatnosti, te koji se obavlja pod uvjetima propisanim Zakonom i koji nema obilježja drugih oblika prijevoza.

Prijevoznik koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe u unutarnjem cestovnom prometu isto je dužan prijaviti izdaje Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa. Nadležno postupovno tijelo za poslove prometa prijevozniku rješenjem izdaje Prijavu prijevoza za vlastite potrebe i upisuje ju u Nacionalni registar cestovnih prijevoznika.

Prijevoznik može započeti obavljanje prijevoza za vlastite potrebe s danom izdavanja Prijave prijevoza za vlastite potrebe.

Prijava prijevoza za vlastite potrebe izdaje se na neodređeno vrijeme.

Izvod Prijave prijevoza za vlastite potrebe izdaje se prijevozniku za svako vozilo kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe, o čemu se podaci upisuju u Nacionalni registar cestovnih prijevoznika.

Prijevoznik koji ima neku od licencija iz članka 14. stavka 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ili licenciju Zajednice za prijevoz tereta ili putnika,  prijevoz za vlastite potrebe obavlja temeljem te licencije.

Vozila koja se koriste za prijevoz za vlastite potrebe moraju biti u vlasništvu prijevoznika koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe ili moraju biti uzeta u zakup od strane prijevoznika na temelju ugovora o zakupu ili leasingu ili moraju biti na raspolaganju za korištenje temeljem druge osnove (podzakup i sl.).

Vozilom kojim prijevoznik obavlja prijevoz za vlastite potrebe mora upravljati osoba zaposlena kod prijevoznika - pravne osobe, prijevoznika - fizičke osobe obrtnika ili sama fizička osoba - obrtnik prijevoznik.

Prijevoznik tijekom obavljanja prijevoza za vlastite potrebe mora imati u vozilu:

 • - dokaz o raspoloživosti vozila za prijevoz (ugovor, sporazum, i sl.);
 • - dokaz da je osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaposlena kod prijevoznika - pravne osobe, prijevoznika - fizičke osobe obrtnika ili je sama fizička osoba - obrtnik prijevoznik (ugovor o radu ili prijavu na mirovinsko i zdravstveno osiguranje ili zadnji isplatni listić od plaće ili prijavu - registraciju obrta ili Obrtnicu);
 • - izvod prijave prijevoza za vlastite potrebe.

Potrebni dokumenti za izdavanje potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe

1. dokaz o raspolaganju vozilom, odnosno dokaz da su vozila koja se koriste za prijevoz za vlastite potrebe u vlasništvu prijevoznika koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe ili su uzeta u zakup od strane prijevoznika ili su na raspolaganju za korištenje temeljem druge osnove - dokazuje se jednim od slijedećih dokumenata:

- prometna dozvola;

- ugovor o zakupu ili leasingu;

- ugovor o podzakupu i sl.  

2. dokaz da je osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaposlena kod prijevoznika - dokazuje se jednim od slijedećih dokumenata:

- ugovor o radu;

- prijava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje;

- zadnji isplatni listić od plaće.

3. dokaz o uplati naknade za izdavanje prijave prijevoza za vlastite potrebe odnosno naknade za izdavanje izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe za pojedino vozilo.

Rješenje o upisu osnovne djelatnosti prijevoznika u sudski, odnosno obrtni registar izdavatelj rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe, odnosno izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe pribavlja po službenoj dužnosti.

Naknada

Upravna pristojba

- za izdavanje prijave prijevoza za vlastite potrebe plaća se naknada u iznosu od  66,36 EUR  

- za izdavanje izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe za pojedino vozilo plaća se naknada u iznosu od   4,65 EUR po jednom primjerku  

Navedena naknada prihod je državnog proračuna i naplaćuje se prilikom izdavanja rješenja o izdavanju prijave prijevoza za vlastite potrebe.

Prijevoznik je dužan obavijestiti izdavatelja potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe u unutarnjem u cestovnom prometu o svakoj promjeni podataka na temelju kojih je izdana potvrda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe u roku od osam dana od dana promjene, pisanim ili elektroničkim putem. U slučaju promjene podataka izdaje se nova potvrda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe. Do izdavanja nove potvrde vrijedi postojeća potvrda. Nova potvrda izdaje se prijevozniku nakon vraćanja važeće potvrde i izdanih izvoda potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe, koju se ukida zbog promjene podataka.

Prijevoznik koji prestane obavljati djelatnost prijevoza za vlastite potrebe ili osnovnu djelatnost dužan je o tome obavijestiti izdavatelja potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti.

Propisi:

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza (Narodne novine, broj 50/18)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Narodne novine, broj 50/18, 56/19)

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog tijela može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za promet.

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd