Ugostiteljska djelatnost

Ugostiteljska djelatnost

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Ugostitelj može biti trgovačko društvo, zadruga, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, sa sjedištem u Hrvatskoj ili s poslovnim nastanom i registriranom ugostiteljskom djelatnošću u drugoj državi ugovornici Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarskoj konfederaciji, u skladu s pravima o slobodi poslovnog nastana i slobodi prekograničnog pružanja usluga, ako ispunjava uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti propisane Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.

Nadležna tijela

 1. Za vrste ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“, za vrste hotela i vrste kojih se kategorije označavaju zvjezdicama, te iz skupine „Kampovi“, za vrstu Kamp:

Ministarstvo turizma i sporta

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6169-111 

 1. Za ostale vrste ugostiteljskih objekata nadležni su prema mjestu gdje se objekt nalazi:

Odsjek za gospodarstvo, Upravnog odjela za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU u Sisačko-moslavačkoj županiji:.

 • - U Sisku, Kutini, Novskoj, Glini i Petrinji (u Petrinji za područje Hrvatske Kostajnice i Dvor)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u vrsti, odnosno vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta.

Za izdavanje rješenja, ugostitelj mora:

1. biti registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

2. imati pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom

3. za ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost, ispunjavati određene uvjete za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta

4. dokazati da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjet „uporabljivosti“ građevine, prema Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19) – vidi pod Potrebni dokumenti – točka 4.

5. objekt mora ispunjavati uvjet zaštite od buke (Ministarstva zdravstva)  prema Zakonu o zaštiti od buke (Narodne novine, broj 30/09, 55/13,153/13, 41/16, 114/18 i 14/21).

 • Skupina „Restorani, Barovi, Catering objekti, Objekti jednostavnih usluga“:
  Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" - neslužbeno pročišćeni tekst (Narodne novine, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14)
 •  Skupina „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“: soba i studio apartman, apartman i kuća za odmor, prenoćište, učenički ili studentski dom ili akademis, odmaralište za djecu, hostel, lovački dom, planinarski dom, objekt za robinzonski smještaj
  Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Narodne novine, broj 54/16 i 69/17)
 • Skupina „Kampovi“: kamp, glamping, kamp odmarališta
 • Skupina „Hoteli“: (u nadležnosti Ministarstva turizma
  Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (Narodne novine, broj 56/16)

Potrebni dokumenti:

Za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta, stranka podnosi sljedeću dokumentaciju:

1. zahtjev

2.  izvadak iz sudskog (za ugostitelja – pravnu osobu) ili obrtnog registra (za ugostitelja – fizičku osobu)

3. dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)

4. dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19)  

5. rješenje Ministarstva zdravstva o provedenim mjerama za zaštitu od buke (sukladno članku 2. Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (Narodne novine, broj 91/07) - obvezi utvrđivanja jesu li provedene mjere za zaštitu od buke podliježu sve djelatnosti koje se koriste izvorima buke, a čija emisija buke može u okolnim boravišnim i/ili radnim prostorima izazvati emisiju buke koja prelazi dopuštene granice)

6. dodatni dokumenti – ovisno o stanju prostora i opreme objekta (npr. Atesti – ispravnost električnih instalacija; ispravnost plinskih instalacija, zdravstvena ispravnost vode za piće), na zahtjev službene osobe.

Iznimno, ugostitelju će se izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta u prostoru stambene namjene za ugostiteljski objekt vrste soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor, s tim da je za objekte koji se nalaze u zgradi čija je građevinska površina veća od 400 m² prethodno potrebno ishoditi pozitivno mišljenje tijela nadležnog za zaštitu od požara.

Iznimno, ako je za zgradu u kojoj će se obavljati ugostiteljska djelatnost u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, ugostitelju će se, ako ispunjava propisane uvjete, izdati privremeno rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti u nekoj od vrsta ugostiteljskih objekata, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju, a najdulje do 31. prosinca 2024. godine.

Naknada 

Upravna pristojba  

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju, za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom (terase), plaćaju se pristojbe u iznosima utvrđenim prema vrsti ugostiteljskog objekta: 

1. utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, i to:

a) vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka (catering)  18,58 EUR

b) vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub                                         74,32 EUR

c) vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba,  klet i kušaonica                    27,87 EUR

d) vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sl. napravama)                             18,58 EUR

e) vrste: prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom ili akademis, objekt za robinzonski smještaj            27,87 EUR

f) vrste: kamp odmorište                                                                  27,87 EUR

2. utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za ugostiteljske objekte:

a) vrste: hotel, aparthotel, hotel baština (heritage), turističko naselje, turistički apartmani, pansion, difuzni hotel, integralni hotel (udruženi) lječilišne vrste i hoteli posebnog standarda:

- do 100 smještajnih jedinica                                  700 HRK            92,91 EUR

- preko 100 smještajnih jedinica                          1.050 HRK          139,36 EUR

b) vrsta: kamp i glamping:

- do 100 smještajnih jedinica (do 300 osoba)       700 HRK               92,91 EUR

- preko 100 smještajnih jedinica                         1.050 HRK           139,36 EUR

c) vrste: soba, apartman, studio apartman

    kuća za odmor                                                140 HRK                  18,58 EUR

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd