Obrt

Obrt

Za obavljanje slobodnih i vezanih obrta obrtnik mora imati obrtnicu i rješenje.  Za sve poslove vezane uz izdavanje obrtnice, upisa u obrtni registar, promjene u vezi s obavljanjem i prestankom obrta mora se podnijeti prijava i priložiti dokumenti.

Potrebni dokumenti

1. preslika osobne iskaznice za državljane Republike Hrvatske, za stranca preslika putne isprave, prijava boravka u RH ili preslika osobne iskaznice ako ima trajno nastanjenje u RH,

2. dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano Zakonom (liječnička svjedodžba ili uvjerenje ovlaštene zdravstvene ustanove odnosno Sanitarna iskaznica)

3. dokaz da ima stručnu spremu za obavljanje vezanog obrta (svjedodžba o završnom ispitu ili majstorskom ispitu ili diploma ili uvjerenje o osposobljenosti, ili preslika radne knjižice)

o Ukoliko obrtnik nema odgovarajuću stručnu spremu da bi mogao obavljati vezanu djelatnost za početak obavljanja obrta potrebno je zaposliti osobu sa odgovarajućom stručnom spremom i priložiti dokumentaciju kao u točki 3, te Ugovor o radu na neodređeno vrijeme

o Popis vezanih i povlaštenih obrta objavljen je u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica, NN 42/08

4.  dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta potreban prostor (ugovor o

     zakupu ili kupoprodajni ugovor, zemljišnoknjižni izvadak, darovni ugovor, pravomoćno

     rješenje o nasljeđivanju);  - original ili kopija ovjerena kod javnog bilježnika.

Dokazi koji se pribavljaju po službenoj dužnosti su dokazi:

 • da odlukom suda časti nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda hrvatske obrtničke komore)
 • da pravomoćnom presudom i rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti (uvjerenje Ministarstva pravosuđa i uprave)

Ostale upute

 • Obrt može biti upisan, a ne početi s radom (upis bez početka), rok za podnošenje prijave početka rada je godina dana od dana izdavanja obrtnice
 • Svaku promjenu vezanu za obavljanje obrta (djelatnost, sjedište, tvrtka, privremena obustava poslovanja i drugo) obrtnik je dužan u zakonskom roku prijaviti ovom tijelu
 • Stranac upisuje obrt isključivo bez početka obavljanja obrta, a prilikom prijave početka rada dužan je priložiti dozvolu za boravak i rad
 • Prostor u kojem se obrt obavlja mora udovoljavati posebnim propisima kojima se uređuje graditeljstvo, a oprema mora udovoljavati uvjetima određenim propisima o tehničkoj opremljenosti koji se odnose na obavljanje određene gospodarske djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo)
 • Obrtnici koji su upisani u Obrtni registar za obavljanje djelatnosti prijevoza (osoba, stvari i taxi prijevoz) moraju prije početka obavljanja djelatnosti pribaviti odobrenje za prijevoz (licenciju) od ovog tijela odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Pravni izvori:

Zakon o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13, 127/19 i 41/20)

Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra („Narodne novine“ broj 58/09)

Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastice („Narodne novine“ broj 42/08)

Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama („Narodne novine“ broj 101/95)

Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 (Narodne novine“ broj 58/07 i 72/07 – ispr.)

Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“ broj 112/07)

Upute za pravne osobe koje obavljaju djelatnost na obrtnički način:

 • obrt obavlja i pravna osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost navedenu u popisu vezanih obrta za obavljanje kojih se, kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, ili odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit, ako izvodi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja
 • pravna osoba mora zaposliti najmanje jednog radnika koji ispunjava uvjete iz članka 8. stavak 1. (da mu pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti Hrvatske obrtničke komore nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje)  i članka 9. stavak 1. i 2. (uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednjeg strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita, te da udovoljava i posebnim zdravstvenim uvjetima),
 • pravna osoba koja obavlja vezane ili povlaštene obrte dužna je za svaki izdvojeni pogon (poslovnu jedinicu) imenovati stručnog poslovođu koji ispunjava ove uvjete
 • nadležno upravno tijelo županije, vodi evidenciju o pravnim osobama i radnicima, i izdaje rješenja o udovoljavanju svim navedenim uvjetima

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd