Djelatnost dadilja

Djelatnost dadilja

Dadilja je fizička osoba koja djelatnost dadilje obavlja kao obrtnik ili je zaposlena kod obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje te koja je upisana u imenik dadilja.

Djelatnost dadilje može se obavljati u:

-  stambenom prostoru u kojem obrtnik stanuje

-  stambenom prostoru roditelja djeteta u kojem se obavlja djelatnost dadilje

-  poslovnom prostoru koji koristi obrtnik za obavljanje   djelatnosti dadilje

Djelatnost dadilje ne može se obavljati u stambenom ili poslovnom prostoru u kojem se pružaju usluge obiteljskog doma ili udomitelja, sukladno posebnim propisima.

Djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina.

Istodobno se može čuvati, brinuti i skrbiti o najviše dvanaestoro djece.

U obavljanju djelatnosti dadilje ne može se istodobno čuvati, brinuti se i skrbiti o djetetu mlađem od godinu dana i o djetetu s teškoćama u razvoju.

Dadilja može biti osoba koja:

- je poslovno sposobna

- ima prebivalište, odnosno odobren boravak u Republici Hrvatskoj

- ima opću zdravstvenu sposobnost za rad (dokaz: potvrda ovlaštene zdravstvene ustanove ili specijaliste medicine rada u privatnoj praksi)

- nije pravomoćno osuđena te se protiv nje ne vodi kazneni postupak za kaznena djela protiv života i tijela …

- nema izrečenu sigurnosnu mjeru ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje

- nema izrečenu prekršajno pravnu sankciju za nasilje u obitelji

- poznaje hrvatski jezik i latinično pismo

- ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje

- je stručno osposobljena,

- je upisana u imenik dadilja

Poslove dadilje koji se obavljaju u okviru registrirane djelatnosti u stambenom prostoru roditelja može obavljati samo obrtnik, samostalno osobnim radom, bez rada i pomoći druge osobe.

Između obrtnika i roditelja djeteta sklapa se pisani ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi vezani uz čuvanje, brigu i skrb djeteta.

Obrtnik mora:

 - voditi evidenciju o sklopljenim ugovorima

 - imati adresar djece

Za svako dijete koje dadilja čuva mora izraditi informacijsku karticu.

Obrtnik je dužan kod osiguratelja u Republici Hrvatskoj ili kod osiguratelja u državi članici Europske unije i državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi djetetu, roditelju ili trećim osobama mogao prouzročiti obavljanjem djelatnosti dadilje.

Obavljanje djelatnosti dadilje regulira:

1. Zakon o dadiljama («Narodne novine», broj 37/13 98/19 i 41/20)

2. Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim

    uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje («Narodne novine», broj 74/13, 27/20)

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd