• 044 500 330

Upravni odjel za poslove župana

Upravni odjel za poslove župana obavlja stručne i savjetodavne poslove za župana, protokolarne poslove i poslove u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja posebice sljedeće poslove:

  • stručne i savjetodavne o poslove za župana i zamjenika župana,
  • poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, ustanovama i drugim pravnim osobama i građanima, poticanja suradnje s općinama i gradovima radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave,
  • poslove organizacije rada župana i zamjenika župana, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, pravnim osobama, tijelima županijske razine, državnim tijelima, međunarodnim organizacijama i udrugama,
  • poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti tijela Županije,
  • koordinira suradnju s drugim upravnim tijelima u izradi i normativnoj obradi akata koje upravna tijela predlažu na donošenje županu,
  • poslove usmjeravanja naloga župana drugim upravnim tijelima,
  • poslove u svezi ustanovljavanja i dodjele javnih priznanja,
  • poslove vezane uz pokroviteljstva Županije,
  • razmatranje predstavki i pritužbi građana upućenih županu te brine o pravovremenom postupanju i rješavanju po istima,
  • ostvarivanje prava na pristup informacijama,
  • uređivanje web-stranice Županije,
  • sudjelovanje u provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
  • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
  • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.


 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
zpd