Pogrebnička djelatnost

Pogrebnička djelatnost

Pogrebnik je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske, osim mrtvozornika imenovanog sukladno posebnim propisima koji reguliraju organizaciju i rad mrtvozorničke službe.

Pogrebnik je i fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje pogrebničke djelatnosti koja ima sjedište na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o  Europskom gospodarskom prostoru.

Pogrebničkom djelatnosti prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti smatra se:

  • - preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti, odnosno mjesta na kojem se nalazi umrla osoba ili posmrtni ostaci do nadležne patologije, sudske medicine, groblja, krematorija, zračne luke, autobusnog kolodvora, željezničkog kolodvora, pomorske ili riječne luke i ostalih terminala za prijevoz putnika ili robe, poslovnog prostora pogrebnika ili drugih mjesta određenih posebnim zakonom

- organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim propisima

- organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe iz Republike Hrvatske u inozemstvo u skladu s posebnim zakonima i međunarodnim sporazumima

  • - organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe iz inozemstva u skladu s ovim Zakonom i međunarodnim sporazumima, uključujući i preuzimanje umrle osobe u zračnoj luci, autobusnom kolodvoru, željezničkom kolodvoru, pomorskoj ili riječnoj luci i ostalim terminalima za prijevoz putnika ili robe, iz pogrebnikova poslovnog prostora te prijevoz do groblja odnosno krematorija ili drugih mjesta u Republici Hrvatskoj, kao i provoz umrle osobe kroz Republiku Hrvatsku
  • - organizacija i ishođenje dokumentacije za prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka

- organizacija pogreba ili ispraćaja

  • - prodaja pogrebne opreme i pogrebnih potrepština
  • - organizacija prodaje cvijeća i svijeća
  • - organizacija tiskanja obavijesti o smrti (osmrtnica) te objava popratnih sadržaja (obavijesti, posljednji pozdravi, zahvale, sjećanja) u tiskanim i elektroničkim medijima

- organizacija glazbenih usluga

- organizacija i pružanje usluga njege tijela umrle osobe

- organizacija vjerskih obreda

- kremiranje umrle osobe izvan groblja

- organizacija prosipanja pepela pokojnika u prirodi (more, rijeke, šume, planine, livadei sl.

- pohrana i čuvanje urne s posmrtnim ostacima pokojnika u prostoru pogrebnika

- ostali poslovi nužni za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Pravna ili fizička osoba upisana u odgovarajućem registru za obavljanje pogrebničke djelatnosti dužna je prije početka obavljanja ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti podnosi se ovom Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj u Sisačko moslavačkoj županiji prema sjedištu pogrebnika neposredno u pisanom obliku te poštom ili elektroničkim putem.
Zahtjevu treba priložiti:

1. Rješenje o upisu u Obrtni registar ili Sudski registar Trgovačkog suda,

2. Dokaz da pogrebnik ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti za obavljanje pogrebničke djelatnosti ili zapošljava radnika u punom radnom vremenu koji udovoljava ovom uvjetu (Ugovor o radu s osobom koja je položila ispit za obavljanje pogrebničke djelatnosti),
Ispit o stručnoj osposobljenosti provodi Hrvatska obrtnička komora prema programu koji utvrđuje pravilnikom ministar nadležan za poduzetništvo i obrt na prijedlog Hrvatske obrtničke komore a koji će biti donijet u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti.

3. Ugovor o osiguranju s osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem pogrebničke djelatnosti i to za svotu osiguranja najmanje u iznosu koji ne može biti manji od 2.654,46 EUR  po jednom štetnom događaju, odnosno 13.272,28 EUR  za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini,

4. Dokaz o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora ili pogrebnog centra (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.),

5. Dokaz o vlasništvu ili zakupu najmanje jednog pogrebnog vozila i atest za to vozilo izdan pri stanici za tehnički pregled vozila kojim se dokazuje da ispunjava uvjete za prijevoz umrlih i posmrtnih ostataka,

6. Dokaz o vlasništvu ili zakupu parkirališta za pogrebna vozila, tj. da na raspolaganju ima mjesto na kojemu može držati pogrebna vozila na način koji ispunjava minimalne tehničke i organizacijske uvjete za sigurno parkiranje,

7. Rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih, sanitarnih i drugih uvjeta prostora i opreme za obavljanje pogrebničke djelatnosti

Pravne i fizičke osobe koje prijevoz pokojnika od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova sklopljenih s jedinicama lokalne samouprave, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, nastavljaju obavljati navedeni prijevoz pokojnika do isteka roka važenja ugovora.

Propisi:

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine, broj 36/15,98/19)

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd