Djelatnost trgovina

Djelatnost trgovina

Trgovina je gospodarska djelatnost kupnje i prodaje robe i/ili pružanja usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka, a obavlja se kao trgovina na veliko i kao trgovina na malo.

Djelatnost trgovine mogu obavljati pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje kupnje i prodaje i/ili pružanje usluga u trgovini (trgovci) i druge osobe navedene u članku 5. Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19) i to ako ispunjavaju uvjete za obavljanje trgovine propisane člankom 12. Zakona o trgovini i Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“, broj 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14).

Djelatnost trgovine ne može se početi obavljati prije nego što nadležno postupovno tijelo odnosno Upravni odjel za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i fondove EU u  Sisačko-moslavačkoj županiji  izda rješenje da prodajni objekt, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina ispunjava uvjete propisane Zakonom o trgovini i propisima donesenim na temelju Zakona o trgovini, kao i druge uvjete propisane posebnim propisima. 

Prije nego što nadležno tijelo izda rješenje, u prodajnom objektu ne smije se obavljati djelatnost trgovine. Iznimno, bez novog rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, ista se može obavljati u prodajnim objektima sukladno odredbama Zakona o trgovini ukoliko je za isti prodajni objekt već izdano rješenje o ispunjavanju uvjeta ako se radi o nastavku obavljanja djelatnosti trgovine za isti oblik prodajnog objekta, a u međuvremenu nije došlo do bitnih promjena vezanih uz prodajni objekt, opremu i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine.

Za izdavanje rješenja, osoba koja će obavljati djelatnost trgovine mora:

  • biti registrirana za obavljanje djelatnosti trgovine
  • imati pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom
  • dokazati da poslovni prostor ili objekt ispunjava uvjete propisane posebnim propisima (o higijeni hrane, zaštiti okoliša, uređenju naselja, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, života i zdravlja ljudi, te zaštite na radu)
  • dokazati da građevina u kojoj se nalazi poslovni prostor ispunjava uvjet „uporabljivosti“ građevine prema važećem Zakonu o gradnji.

Potrebni dokumenti:

Za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, stranka podnosi sljedeće dokumente:

1. dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe

2.  obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (samo trgovačka društva)

3.  dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva i dr.)

4. dokaz za uporabu građevine sukladno važećem Zakonu o gradnji  i to:

5. dodatni dokumenti – ovisno o prodajnom objektu ili drugim oblicima prodaje (navedeni popis je orijentacijske prirode, a koji je dokument potrebno u svakom pojedinom slučaju podnijeti ovisi isključivo o vrsti oblika prodaje i prodajnom objektu u kojem se obavlja djelatnost trgovine):

o atest o ispravnosti električnih instalacija

o atest o ispravnosti plinskih instalacija

o atest o zdravstvenoj ispravnosti vode

o rješenje Ministarstva zdravstva o provedenim mjerama za zaštitu od buke – izdaje nadležna sanitarna inspekcija

o atest radnog okoliša (temperatura, vlažnost, provjetravanje, osvjetljenje, kvadratura i visina prostora)

o prethodno odobrenje za obavljanje djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru (ukoliko je građevina u kojoj se namjerava obavljati djelatnost trgovine zaštićena kao kulturno dobro – izdaje ga konzervatorski odjel Ministarstva kulture, za područje Sisačko-moslavačke županije izdaje ga Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Sisku, I. Meštrovića 28) i dr.

Naknada

Upravna pristojba

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u poslovnim prostorijama naplaćuje se upravna pristojba kako slijedi:

1. za prodajne objekte površine do 200 m²                               17,25 EUR   

2. za prodajne objekte površine veće od 200 m²                       37,16 EUR  

3. za prodajne objekte u kojima se djelatnost trgovine obavlja izvan

prodavaonica                                                                                6,64 EUR    

 Propisi:

  • Zakon o trgovini („Narodne novine“, broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20)
  • Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19)
  • Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine“, broj 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14)

· Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo („Narodne novine“, broj 39/09 i 46/15)

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd