Obrasci

Obrasci

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta

Napomena:

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom na svim zahtjevima stranka (projektant, investitor…) potvrđuje da je suglasan/a da se osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

Plaćanje upravnih pristojbi

Upravne pristojbe plaćaju se prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN br. 115/2016) za radnje koje obavljaju upravna tijela.
Pristojbe mogu biti opće i posebne a iznosi su propisani tarifom.

Pristojbe se plaćaju na račun Sisačko-moslavačke županije neovisno o iznosu pristojbe na slijedeći način:

primatelj: Sisačko-moslavačka županija - graditeljstvo

broj:    HR 56 2340 0091 8000 03001

poziv na broj odobrenja  5363-OIB podnositelja zahtjeva

model: HR68

Opće pristojbe:

Prema Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 92/21, 93/21, 95/21-pročišćeni tekst),  prilikom plaćanja općih pristojbi:

  • na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske plaća se 2,65 EUR (tarifni broj 1)
  • za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba plaća se 6,64 EUR (tarifni broj 2) (*Napomena: ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba, pristojba po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima osoba koje podnose zahtjev).
  • za uvjerenja, izvatke i druge javne isprave o činjenicama iz službenih evidencija ako nije drukčije propisano plaća se 2,65 EUR (tarifni broj 4)
  • izdavanje lokacijske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole i dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine (tarifnim brojem 19),
  • za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, osim u pogledu promjene imena, odnosno tvrtke investitora i građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine, te za izdavanje uporabne dozvole (tarifnim brojem 20).

Iznos građevinske pristojbe obračunava se neposredno prije izdavanja završnog akta po tarifnom broju 19. i 20. Upravne pristojbe za izdani akt se određuju sukladno Zakonu, a o visini istih stranka će dobiti zaključak.

Na zahtjevima su upravne pristojbe izražene u kunama a iste se preračunavaju u EUR s tečajem 1 EUR = 7,5345 kuna.

 

Načini podnošenja zahtjeva:

Zahtjeve koji se tiču izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnih tijela  u svrhu izrade idejnog odnosno glavnog projekta, te zahtjeve koji se tiču izdavanja potvrda javnih tijela na glavni projekt (za koji se sukladno Zakonu ne ishodi građevinska dozvola) podnosi projektant isključivo elektronskim putem kroz sustav eDozvola. Sve zahtjeve za ishođenje akata gradnje (građevinska, lokacijska, uporabna) te prostornog uređenja (lokacijska informacija i dr.) moguće je podnijeti kroz sustav eDozvole.

 

Obrasci stambenog zbrinjavanja i imovinsko pravnih poslova:

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd