Prostorno uređenje i graditeljstvo

Prostorno uređenje i graditeljstvo

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu Sisačko-moslavačke županije nadležan je za izdavanje sljedećih akata sukladno:

- Zakonu o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19):

 • Lokacijska informacija
 • Lokacijska dozvola (rješenje o izmjenama i dopunama, rješenje o produženju važenja)
 • Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
 • Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
 • Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
 • Potvrda parcelacijskog elaborata
 • Ovjera elaborata etažiranja
 • Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
 • Građevinska dozvola (rješenje o izmjenama i dopunama građevinske dozvole, rješenje o ukidanju građevinske dozvole, građevinska dozvola za pripremne radove, rješenje o promjeni investitora)
 • Uporabna dozvola (uporabna dozvola za određene građevine, privremena uporabna dozvola, uporabna dozvola za dio građevine)
 • Rješenje za uklanjanje građevine
 • Potvrda o dostavi završnog izvješća
 • Prijava početka građenja i iskolčenja (uklanjanja)
 • Rješenje o odbijanju/odbacivanju ili obustavi
 • Potvrda glavnog projekta

- Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)

    -  Rješenje o izvedenom stanju

Upravni odjel također izdaje preslike izdanih akata, te ovjere pravomoćnosti/ izvršnosti akata.

Uz zahtjev za izdavanje dokumenta prostornog uređenja, građenja i e-Nekretnina uz zahtjev se plaća upravna pristojba sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“; broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 92/21).
PRIMJER UPLATNICE ZA IZDAVANJE AKATA PROSTORNOG UREĐENJE/GRADNJE/ /E NEKRETNINA

uplatnica

(Kune se od 1.1. 2023. godine preračunavaju u EUR po tečaju 1 EUR = 7, 5345 kuna)

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd