Upravljanje državnom imovinom u nadležnosti županije

Upravljanje neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine, u vlasništvu RH

Dana 30. prosinca 2023. godine stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („NN, broj:155/23) kojim su poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovnu uporabu građevine povjereni županijama, gradovima sjedištima županija i velikim gradovima, prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje područje županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, Odsjek za upravljanje državnom imovinom u nadležnosti županije obavlja poslove upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine, u vlasništvu Republike Hrvatske, koje se nalaze na području Sisačko-moslavačke županije, a izvan područja grada sjedišta Sisačko-moslavačke županij ili velikog grada, u skladu sa Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske osim ako ovim zakonom ili posebnim zakonom nije propisano drukčije.

U smislu gore citiranog zakona neizgrađeno građevinsko zemljište je neizgrađeno građevinsko zemljište na kojem je uspostavljeno vlasništvo Republike Hrvatske , pod uvjetom da pravo upravljanja nije posebnim zakonom ili drugim aktom povjereno drugom tijelu, a građevine sa zemljištem za redovitu uporabu te građevine su zgrade za koje su fizičke ili pravne osobe ishodile rješenje o izvedenom stanju, ruševine i napuštene građevine, s pripadajućim zemljištem za redovitu uporabu tih građevina, na kojima je uspostavljeno vlasništvo Republike Hrvatske pod uvjetom da pravo upravljanja nije ovim zakonom ili posebnim propisom povjereno drugom tijelu.

Sisačko-moslavačkoj županiji podnose zahtjeve jedinice lokalne samouprave (uključujući i Grad Sisak kao sjedište Županije) i pravne osobe u njihovom vlasništvu te ostale fizičke i pravne osobe.

OBRASCI zahtjeva s popisom potrebne dokumentacije mogu se preuzeti klikom na odgovarajući obrazac:

1.OBRAZAC- zahtjev za darovanje nekretnine
2. OBRAZAC-zahtjev za kupnju, razvrgnuće suvlasničke zajednice i dr.
3. OBRAZAC-zahtjev za osnivanje prava služnosti i osnivanje prava građenja
4. OBRAZAC-zahtjev za davanje suglasnosti

Popunjeni obrazac/zahtjev s potrebnom dokumentacijom dostavlja se:

-vlastoručno potpisani obrasci/zahtjevi s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti osobno u pisarnicu na adresi Sisak, Ulica dr. A. Starčevića 29 ili poštom na adresu Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, 44000 Sisak, Ulica dr. A. Starčevića 29,

-elektroničkom poštom na pristupnu točku , a isti mora biti potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno članku 33. Uredbe o uredskom poslovanju („NN, broj 75/21) od strane podnositelja zahtjeva odnosno ovlaštene osobe.

Odsjek za upravljanje državnom imovinom u nadležnosti županije

Sanja Klarić Petek, voditeljica Odsjeka
telefon: 044/524-316
e-mail:

Snježana Rastovac, stručna suradnica za upravljanje državnom imovinom
telefon:044/550-113
e-mail:


 

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd