eNekretnine

eNekretnine

eNekretnine

Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (ZPVN) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. godine (NN broj 78/15 – u daljnjem tekstu: Zakon), uređuju se osnovni pojmovi iz područja procjene vrijednosti nekretnina, sastav i nadležnost Procjeniteljskog povjerenstva, nadležnost i opis poslova upravnog tijela županije, metode procjenjivanja vrijednosti nekretnina, način prikupljanja i evidentiranja podataka, kao i njihova evaluacija, odnosno reguliraju se odnosi na hrvatskom tržištu nekretnina, usklađeni s odredbama europske legislative.

Temeljem Zakona, a radi stručne analize i evaluacije podataka, davanja stručnih prijedloga i mišljenja o tržištu nekretnina, 5. listopada 2015. godine osnovano je prvo Procjeniteljsko povjerenstvo za tržište nekretnina za područje Sisačko-moslavačke županije.

Stručnu i administrativno-tehničku podršku za rad Procjeniteljskog povjerenstva pruža Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu Sisačko-moslavačke županije, Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i eNekretnine.

Nadzor nad provedbom ovog Zakona i propisa donesenih temeljem ovog Zakona, kao i zakonitost rada upravnog tijela, Povjerenstva i procjenitelja provodi  Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Na zahtjev stalnih sudskih vještaka za procjenu nekretnina ili stalnih sudskih procjenitelja, a u svrhu izrade procjembenih elaborata, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu – ovlašteni službenici za eNekretnine, izdaju izvatke iz Zbirke kupoprodajnih cijena.

Upravna pristojba za zaprimanje zahtjeva i izdavanje Izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena plaća se u iznosu od 26,54 € u korist transakcijskog računa Sisačko-moslavačke županije.
IBAN: HR5623400091800003001
Model: HR68
Poziv na broj: 7307-OIB (uplatitelja)
Opis plaćanja: upravna pristojba za izdavanje izvatka iz Zbirke kupoprodajnih cijena
(Dokaz o uplati potrebno je dostaviti uz obrazac zahtjeva ili poslati na e-mail:  kako bi se mogao izdati traženi izvadak)

Na zahtjev svih zainteresiranih, kojima se prema ZPVN ne može izdati izvadak, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu – ovlašteni službenici za eNekretnine, izdaju Informaciju iz Zbirke kupoprodajnih cijena za područje Sisačko-moslavačke županije.

  • OBRAZAC - Zahtjev za izdavanjem informacije iz ZKC-a SMŽ

Upravna pristojba za zaprimanje zahtjeva i izdavanje Informacije iz ZKC-a SMŽ plaća se u iznosu od 5,31 € u korist transakcijskog računa Sisačko-moslavačke županije.
IBAN: HR5623400091800003001
Model: HR68
Poziv na broj: 7307-OIB (uplatitelja)
Opis plaćanja: upravna pristojba za izdavanje Informacije iz ZKC-a SMŽ
(Dokaz o uplati potrebno je dostaviti uz obrazac zahtjeva ili poslati na e-mail:  kako bi se mogao izdati traženi izvadak)


UPITI I INFORMACIJE
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu, ovlašteni službenici za eNekretnine

· Danijel Cvetić, tel. 044/524-377, e-mail:


Indeksni nizovi

Sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15), Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu Sisačko-moslavačke županije - Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i eNekretnine, izradio je i dobio suglasnost Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina za područje Sisačko-moslavačke županije na Indeksne nizove kupoprodajnih cijena nekretnina od 2015. do 2023. godine za područje Sisačko-moslavačke županije.

Indeksni nizovi obuhvaćaju podatke cjelokupnog područja Sisačko-moslavačke županije, osim za Grad Sisak, koji kao „veliki grad“ vodi svoju Zbirku kupoprodajnih cijena i koji će na svojim mrežnim stranicama objaviti indeksne nizove za svoje područje.

 

Izvješća

Kontaktirajte nas

telefon: 044/500-330

email:  

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne i javne uprave:

 

eu flag
 
zpd