Vi ste ovdje: Home Upravni odjeli i službe Prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštita okoliša

Sisačko-moslavačka županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

E-mail Ispis PDF

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja stručne i upravne poslove u području prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i prirode koji se odnose na:

 • provedbu upravnog postupka u prvom stupnju izdavanjem akata provođenja dokumenata prostornog uređenja: lokacijskih dozvola i rješenja o utvrđivanju građevne čestice te izdaje potvrde o usklađenosti parcelacijskih elaborata s dokumentima prostornog uređenja, izvode iz prostornih planova, obavijesti o posebnim uvjetima i uvjerenja o statusu čestice, u skladu sa zakonom,
 • provedbu upravnog postupka u prvom stupnju izdavanjem akata u postupku građenja: rješenja o uvjetima građenja, rješenja za građenje, rješenja o izvedenom stanju, uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje, rješenja o promjeni namjene, rješenja o produženju važenja akata, rješenja o promjeni investitora, te izdaje potvrde glavnog projekta, uvjerenja za uporabu, uvjerenja o vremenu građenja i druge akte u skladu sa zakonom,
 • potvrđivanje elaborata posebnih dijelova građevine u skladu sa zakonom,
 • vođenje evidencije prijave početka radova, prijave nastavka radova kao i druge evidencije i izvješća propisane posebnim propisima,
 • izradu dokumenata prostornog uređenja županijske razine, u skladu sa zakonom, izrađuje akte i provodi propisane postupke, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela,
 • izradu prijedloga za davanje suglasnosti na prostorne planove lokalne razine,
 • praćenje i dostavu podataka iz područja prostornog uređenja i gradnje nadležnom ministarstvu i županijskoj javnoj ustanovi za prostorno uređenje,
 • izradu odluka, izvješća, planova i drugih dokumenata iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka te gospodarenja otpadom,
 • praćenje stanja okoliša, provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata i postupke i postupke procjena utjecaja na okoliš planova i programa, sudjelovanje u postupcima utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša,
 • vođenje registra onečišćavanja okoliša, osiguravanje podataka i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske i dostupnost podataka iz djelokruga zaštite okoliša,
 • izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom te pripremu i predlaganje drugih aktivnosti iz područja zaštite okoliša,
 • izradu akata i pripremu vođenja postupka za dodjelu koncesija u području gospodarenja otpadom, upis u registar koncesija, praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izradu propisanih izvješća,
 • provedbu prethodne i glavne ocjene za područje ekološke mreže, utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode te izdaje rješenja o dopuštanju zahvata u zaštićenom dijelu prirode,
 • koordiniranje izrade programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, uspostavu lokalne mreže za praćenje kakvoće zraka i druge akte,
 • provedbu postupka proglašenja zaštićenih dijelova prirode na regionalnoj razini kao i postupka o prestanku zaštite,
 • praćenje stanja i analiziranje izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • sustav zaštite i spašavanja, razvoj zaštite od požara i obranu,
 • predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije,
 • sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
 • druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Upravni odjel za obavljanje poslova iz područja prostornog uređenja i graditeljstva ima ispostave i to:
- Ispostava u Novskoj,
- Ispostava u Glini,
- Ispostava u Hrvatskoj Kostajnici,
- Ispostava u Popovači
 

Sjedište u Sisku
Privremena pročelnica:
Blanka Bobetko - Majstorović, dipl.ing. biol.
A. i S. Radića 30/III, 44 000 Sisak
rad sa strankama: od 8.00 do 15.00
Nadležnost:
- područje općina: Sunja, Gvozd, Lekenik, Martinska Ves, Dvor i Topusko
- područje grada Glina
    Ispostava u Novskoj
Voditeljica isposatve:
Ankica Stipanović, dipl. ing. arh.
Trg dr. F. Tuđmana 2, 44 330 Novska
rad sa strankama: od 8.00 do 15.00
Nadležnost:
- područje općina: Majur, Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac i Lipovlljana
- područje gradova: Novska i Hrvatska Kostajnica
       
Ispostava u Popovači
Voditelj ispostave:
Krešimir Jugović, dipl. ing. građ.
Trg grofova Erdodyja 7, 44 317 Popovača
rad sa strankama: od 8.00 do 15.00
Nadležnost:
- područje općina: Popovača i Velika Ludina
     
       

 


SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, S. i A. Radića 36, Sisak objavljuje:

 

Informacije o provedbi postupka
Strateške procjene utjecaja na okoliš
II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije


Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 5. sjednici održanoj 21. veljače 2014. godine donijela je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, koja je objavljena u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“, broj: 4/2014., a stupila je na snagu 4. ožujka 2014. godine.

I


Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Plan) se provodi sukladno Odluci o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije KLASA:350-02/15-03/03, URBROJ:2176/01-02-15-1 koju je donio Župan Sisačko-moslavačke županije dana 2. ožujka 2015. godine (Odluka)

II


U skladu s člankom 7. Uredbe o strateškoj procjeni plana i programa na okoliš u postupku određivanja sadržaja strateške studije proveden je postupak pribavljanja mišljenja o sadržaju strateške studije, te proveden postupak javnog uvida i rasprave o sadržaju strateške studije (5. studenog 2015. godine), te je temeljem istog donesena Odluka o sadržaju strateške studije, 23. 11. 2015. godine (Odluka).

III


Uz Stratešku procjenu provodi se i postupak Glavne ocjene utjecaja II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije za ekološku mrežu, sukladno rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Rješenje)

IV


Odluka o imenovanju članova savjetodavno- stručnog povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije na okoliš je donesena 2. 12. 2015. godine. (Odluka).

  

 

Kontakti

Privremena pročelnica
Blanka Bobetko-Majstorović, dipl. ing. biol.
Telefon: 540 030
Fax: 510 069
e-mail: blanka.bobetko-majstorovic@smz.hr

Prostorno uređenje
 - dozvole/izmjene

19.01.2016. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta otpada Ćore


Osnovne informacije

Sisačko-moslavačka županija

 • S. i A. Radića 36, Sisak (karta)
 • Tel: +385(0)44-550-111 / Fax: +385(0)44-524-158
 • Email: info@smz.hr / Web:www.smz.hr
 • OIB: 82215698659

Dužnosnici

IVO ŽINIĆ,
Župan
ANITA SINJERI-IBRIŠEVIĆ,
Zamjenica župana
MARIN PILETIĆ,
Zamjenik župana
BOGDAN RKMAN
Zamjenik župana iz reda srpske nacionalne manjine

Kutak za posjetitelje

Poštovani posjetitelji dobrodošli! Stranice Sisačko-moslavačke županije optimizirane su za novije generacije internet preglednika poput: Internet Explorera iznad verzije 9, Firefoxa 33, Chrome 38 i sl. Ukoliko koristite starije preglednike poput Internet Explorera 7 ili 8 svakako nadogradite svoj preglednik.
Na ovom mjestu možete pronaći i ostale kvalitetne besplatne programe koji štede vaše dragocjeno vrijeme i novac poput antivirusnih, office i sl. aplikacija. Puno korisnih stvari na jednom mjestu. više >>